Menjador

Menjador

El funcionament del Menjador Escolar es regirà d’acord amb el Pla de Funcionament aprovat pel Consell Escolar amb el Vist-i-Plau del Departament d’Ensenyament.
L’AFA ha contractat l’empresa Capgir, gestió de serveis per a la gestió del servei de cuina. TOT OCI s’encarrega del servei de monitoratge.
El nombre d’alumnes que utilitzen aquest servei és de 300 aproximadament.
Els preus fixats del servei són de 5,75 € /dia pels alumnes fixos, i de 6 € /dia pels alumnes eventuals.

Trobeu tota la informació complerta així com el formulari d’inscripció a la web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceip-drsobreques/serveis/menjador-escolar

Cal enviar aquest formulari degudament complimentat a l’adreça lina@nulltotoci.net